جملات زیبا و مفهومی درباره انسانیت
جملات زیبا و انسانی

الفِ انسانیت که از " آدم " برداشته شود
چیزی جز نشانه ی حیوانیت باقی نمی ماند

جملات زیبا و انسانی


برچست ها :